การบัญชีต้นทุน2 Cost Accounting2
(Cost 2)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 รหัสวิชา 30201-2004 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชึพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 รหัสวิชา 3201-2004 นักศึกษาปวส.ปีที่ 2
"ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับต้นทุนช่วงการผลิต ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ "

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้