การบัญชีต้นทุน2 Cost Accounting2
(Cost 2)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนช่วง ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผน และควบคุมของฝ่ายบริหาร
ยย

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้