เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(3001-2001)

คำอธิบายรายวิชา