การบัญชีการเงิน
(Acc.Financience)

 


ff

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชีการบันทึกรายการค้าสําหรับธุรกิจให้บริการ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ในสมุดบัญชีขั้นต้น ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลองรายการปรับปรุง ปิดบัญชีและงบการเงิน