ทบทวนความรู้ด้านบัญชี
(Accounting)

ทบทวนเนื้อหาความรู้รายวิชา่การบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557