ตุ๊กตา
(ตุ๊กตา)

 


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของงานตุ๊กตา การออกแบบ ร่างแบบ สร้างแบบ ย่อแบบ ขยายแบบ การเลือกใช้วัสดุและเครื่องตกแต่ง ประดิษฐ์ตุ๊กตาประเภทต่าง ๆ บรรจุภัณฑ์ คำนวณต้นทุน กำหนดราคาและจัดจำหน่าย