การบัญชีต้นทุนเบืองต้น
(cost1)

 

คำอธืบายรายวิชา