หลักการจัดการ
(Management)

222

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการจัดการหลักการจัดการสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์การ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและจริยธรรมในการจัดการกรณีศึกษาการจัดการการประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง