• rrr
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
  การจำแนกประเภทต้นทุน ระบบบัญชีต้นทุนของปัจจัยการผลิต การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของมีตำหนิ เศษวัสดุ และการบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม


 • kk
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับต้นทุนช่วงการผลิต ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

 • ff

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชีการบันทึกรายการค้าสําหรับธุรกิจให้บริการ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ในสมุดบัญชีขั้นต้น ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลองรายการปรับปรุง ปิดบัญชีและงบการเงิน


 • io
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การนำเทคนิคและวิธีการต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การแปลความหมายและประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน

 • กกก
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงการการดำเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงานโครงการดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด


 • ทบทวนเนื้อหาความรู้รายวิชา่การบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
 • ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการทำงบประมาณสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชย์และธุรกิจอุตสาหกรรม การนำงบประมาณไปใช้วางแผนและควบคุมการวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ โดยใช้เทคนิคทางการเงิน การพยากรณ์ทางการเงินและวิธีอื่นๆ